INFORMÁCIE A PODMIENKY O OCHRANE A SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016.

ÚVOD

Tento dokument (ďalej len „Pravidlá“) poskytuje zákazníkom, dodávateľom a obchodným partnerom (ďalej len „Subjekt údajov“) spoločnost 100lar s. r. o., so sídlom Na Dujave 321/49, Pečovska Nová Ves, 082 42, Slovenská Republika, (ďalej len „Správca“) informácie o spôsobe spracovania ich osobných údajov a o právach s nimi súvisiacich, ako predpokladá čl. 12 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (ďalej tiež len „GDPR“).

Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor pod. tejto fyzickej osoby.

Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

SPRÁVCA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Správca je oprávnený odovzdať osobné údaje subjektom, s ktorými uzavrel zmluvu o spracovaní osobných údajov a ktorí budú pre správcov spracovávať osobné údaje ako jeho spracovatelia. Na základe vyššie uvedeného je Správca oprávnený odovzdať osobné údaje Subjektu údajov nasledujúcim subjektom, popr. kategóriám subjektov:

spoločnostiam alebo osobám, ktoré zabezpečujú dopravu tovaru, montážnym skupinám, osobám, ktoré zabezpečujú prevádzku softvéru a ukladanie dát (vytvorení objednávky).

Osobné údaje Subjektu údajov môžu byť ďalej odovzdávané nasledujúcom príjemcom / kategóriám príjemcov:

 • dodávatelia Správca,
 • zamestnanci Správca,
 • osoby v inom zmluvnom vzťahu ku Správcovi (napr. Poskytovatelia zaisťujúce marketingové a reklamné služby),
 • finančné inštitúcie a poisťovne,
 • štátne orgány v rámci plnenia zákonných povinností Správca stanovených príslušnými právnymi predpismi.

KATEGÓRIE SPRACOVÁVANÝCH OSOBNÝCH INFORMÁCIÍ

Správca je oprávnený spracovávať predovšetkým tieto osobné údaje Subjektu údajov:

 • adresné a identifikačné údaje slúžiace k jednoznačnej a nezameniteľné identifikáciu Subjektu údajov (napr. Meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, adresa prevádzky, doručovacia adresa, IČO, DIČ) a kontaktné údaje sa Subjektom údajov (napr. Kontaktná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa a pod.),
 • popisné údaje (napr. Bankové spojenie, história objednávok),
 • fotografie, náhľadové obrázky, bannery a videá,
 • údaje poskytnuté nad rámec príslušných zákonov spracovávané v rámci udeleného súhlasu zo strany Subjektu údajov (napr. Použitie osobných údajov za účelom personálnych riadenie, použitie osobných údajov za účelom propagácie a podobne),
 • osobné nastavenia (preferencie) vrátane nastavenia v oblasti marketingu a používanie cookies zo strany Subjektu údajov,
 • ďalšie údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy,
 • ďalšie osobné údaje, ktoré Subjekt údajov Správcovi poskytol.

ÚČELY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Správca spracováva osobné údaje Subjektu údajov na účely:

 • A – plnenia zmluvy, a to na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
 • B – dodržanie právnej povinnosti Správca stanovenej všeobecne záväzným právnym predpisom, a to na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR (napr. povinnosť Správca uchovávať účtovné a daňové doklady),
 • C – určenie, výkonu alebo obhajobu právnych nárokov Správca, a to na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR,
 • D – zasielanie obchodných oznámení, a to na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR z dôvodu existencie oprávneného záujmu Správca spočívajúceho v priamom marketingu,
 • E – ďalšie marketingové účely Správca spojené s ponukou výrobkov a služieb; zasielanie informácií o novinkách (výrobky, technológie, showroomy), prezentáciách spoločnosti (veľtrhy, výstavy), službách a pod. (napr. formou rozosielanie newsletterov, telemarketing); kontaktovanie za účelom prieskumov trhu a marketingových prieskumov; kontaktovanie za účelom prianie k významným štátnym sviatkom a zasielanie darčekových poukazov a pod. a to na základe čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

DOBA SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje budú spracovávané len po dobu, ktorá je nevyhnutná vzhľadom na účel ich spracovania. S ohľadom na vyššie uvedené:

 • na účel podľa písm. A) vyššie budú osobné údaje spracovávané do zániku záväzkov zo zmluvy (tým nie je dotknutá možnosť Správca tieto osobné údaje následne ďalej spracovávať – v nevyhnutnom rozsahu,
 • na účel podľa písm. B), C), D) a / alebo E) vyššie,
 • na účel podľa písm. B) vyššie budú osobné údaje spracovávané po dobu trvania príslušné právne povinnosti Správca,
 • na účel podľa písm. C) vyššie budú osobné údaje spracovávané do uplynutia 4. kalendárneho roka nasledujúceho po skončení záručnej doby podľa zmluvy (ak bola v zmluve dohodnutá záruka za akosť), najmenej však do uplynutia 5. kalendárneho roka nasledujúceho po zániku záväzkov zo zmluvy,
 • v prípade začatia a trvanie súdneho, správneho alebo iného konania, v ktorom sú riešené práva alebo povinnosti Správca vo vzťahu k príslušnému Subjektu údajov, neskončí doba spracovania osobných údajov
 • na účel podľa písm. C) vyššie pred skončením takéhoto konania,
 • k účelu zasielania obchodných oznámení podľa písm. D) vyššie budú osobné údaje spracovávané do doby, než Subjekt údajov vyjadrí svoj nesúhlas s takýmto spracovaním,
 • na účely podľa písm. E) vyššie budú osobné údaje spracovávané po dobu, na ktorú Dotknutá osoba udelil Správcovi súhlas podľa samostatne odsúhlaseného súhlasu so spracovaním osobných údajov. Subjekt údajov v tomto prípade berie na vedomie, že pred uplynutím tejto doby ho môže Správca kontaktovať s cieľom obnoviť jeho súhlasu.

Najneskôr do konca kalendárneho štvrťroka nasledujúceho po uplynutí doby spracovania vyššie budú príslušné osobné údaje, u ktorých pominul účel ich spracovania, zlikvidované (rezaním alebo iným spôsobom, ktorý zabezpečí, že sa s osobnými údajmi nebudú môcť oboznámiť neoprávnenej osoby) či anonymnými.

Prostriedky spracovania osobných údajov

Spracovanie osobných údajov vykonáva Správca. Spracovanie je vykonávané v prevádzkach, pobočkách a sídle Správca poverenými zamestnancami Správca, príp. Spracovateľovi. Na spracovanie dochádza prostredníctvom výpočtovej techniky, popr. aj manuálnym spôsobom u osobných údajov v listinnej podobe, za dodržanie všetkých bezpečnostných zásad pre správu a spracovanie osobných údajov. Za týmto účelom prijal Správca technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov, najmä opatrenia, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich neoprávnenému spracovaniu, ako ik inému zneužitiu osobných údajov. Všetky subjekty, ktorým môžu byť osobné údaje sprístupnené, rešpektujú právo dotknutej osoby na ochranu súkromia a sú povinné postupovať podľa platných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov. Automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie na základe poskytnutých údajov vykonávané nebude. Osobné údaje Subjektov údajov nebudú odovzdávané do tretích krajín (tj. Krajín mimo EÚ a EHP).

Práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov

V súvislosti so spracovaním svojich osobných údajov majú Subjekty údajov rad práv, vrátane práva požadovať od Správcu:

 • prístup k svojim osobným údajom (za podmienok čl. 15 GDPR),
 • opravu alebo vymazanie osobných údajov (za podmienok čl. 16 alebo čl. 17 GDPR),
 • obmedzenia spracovania osobných údajov (podľa podmienok čl. 18 GDPR),
 • namietať proti spracovaniu osobných údajov (za podmienok čl. 21 GDPR),
 • právo na prenosnosť osobných údajov (za podmienok čl. 20 GDPR),
 • právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov a to písomne alebo elektronicky na adresu alebo email Správca uvedený v týchto Pravidlách.

Ak zistí alebo ak sa domnieva Subjekt, že jeho osobné údaje sú spracovávané v rozpore s ochranou súkromného a osobného života Subjektu údajov alebo v rozpore s právnymi predpismi, má právo obrátiť sa na Správca so žiadosťou o vysvetlenie a / alebo zaistenie nápravy. Žiadosť treba podať písomne zaslaním listu či e-mailu na kontaktné údaje Správcu: [email protected].

Ak bude žiadosť Subjektu údajov uznaná za oprávnenú, Správca okamžite odstráni chybný stav. Tým nie je dotknutá možnosť Subjektu obrátiť sa priamo na dozorný úrad, Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovakia, +421 /2/ 3231 3214, www.dataprotection.gov.sk/uoou/ .

ZÁVER

Tieto pravidlá sa uplatňujú vo vzťahu k Subjektom za predpokladu, že nebude medzi treťou osobou a Správcom dohodnuté inak. Správca si vyhradzuje právo akokoľvek a kedykoľvek meniť tieto podmienky na ochranu a spracovanie osobných údajov, pričom aktuálny stav bude vždy umiestnený na webových stránkach www.100lar.sk/gdpr.